معنی کلمه سلقمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلقمة. [س َ ق َ م َ ] (ع مص ) برهم زدن دندان را. (منتهی الارب )(آنندراج ) (ناظم الاطباء).

به شک افکندن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). در شک افتادن . (ناظم الاطباء).

(اِ) تهمت .

آنچه به شک افکند. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).