معنی کلمه هانری سوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هانری سوم . [ ی ِ س ِوْ وُ ] (اِخ ) (1017-1056 م .) معروف به سیاه . پادشاه آلمان ، پسر کنراد دوم که در سال 1309 م . به جای پدر به تخت نشست . وی مردی لایق و قابل و بعد از اوتون کبیر تنها پادشاهی بودکه توانست قدرت خود را در آلمان و ایتالیا تأمین کند. وی پادشاه بوهم را به پرداخت خراج مجبور کرد و در مجارستان نیز مداخله ٔ سیاسی داشت . وفات او به سال 1056 م . اتفاق افتاد. (ازتاریخ عمومی قرون وسطی تألیف عبدالحسین شیبانی ).