معنی کلمه ظاهرساز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاهرساز. [ هَِ ] (نف مرکب ) مُرائی . آنکه با صور ظاهر امور مردمان را به خود جلب کند یا فریبد.