معنی کلمه نعام وارد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نعام وارد. [ ن َ م ِ رِ ] (اِخ ) رجوع به نعائم شود.