معنی کلمه صالح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح . [ ل ِ ] (اِخ ) ابن امین . رجوع به صالح بن قطب الدین امین شود.