معنی کلمه علی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن بیان فارسی ، مشهور به عیان . رجوع به علی عیان شود.