معنی کلمه سلطقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلطقی . [ س َ طَ ] (اِ) نوعی از پوشش قلندران است که پاره ها از آن آویخته باشند. (برهان ) (آنندراج ).