معنی کلمه پیوندگسلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیوندگسلی . [ پ َ / پ ِ وَ گ ُ س ِ / س َ ] (حامص مرکب ) عمل پیوندگسل .