معنی کلمه وارو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارو. (اِخ ) وارُن . شاعر و نویسنده ٔ لاتینی . رجوع به وارن شود.