معنی کلمه ضفایر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفایر.[ ض َ ی ِ ] (ع اِ) ضفائر. ج ِ ضفیرة. (منتهی الارب ). - ضفایرالجن ؛ پرسیاوشان . (فهرست مخزن الادویه ).