معنی کلمه خاطر اشرفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاطر اشرفی .[ طِ رِ اَ رَ ] (اِخ ) شاعری بوده است . هدایت آرد: اسمش امیر محمدحسین ، متوطن اشرف مازندران بود و آقامیر اسداﷲ اشرفی فرزند اوست که در بارفروش سکونت دارد. اولادش معروف از جمله سید شکراﷲ قرب ده پانزده سال با مؤلف (هدایت صاحب مجمعالفصحاء) در سفر و حضر مرافقت داشت و به اصفهان درگذشت . این یک بیت از اوست : کشتی و از برم شدی چالاک تا بکار من آمدی رفتی . (مجمعالفصحاء ج 2 ص 125).