معنی کلمه قلعه حاجی محمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه حاجی محمد. [ ق َ ع َ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان تراکمه بخش کنگان شهرستان بوشهر، واقع در 123 هزارگزی جنوب خاورکنگان و 15000 گزی جنوب راه فرعی لار به گله دار. سکنه ٔ آن 32 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).