معنی کلمه حسیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسیان . [ ح ِس ْ سی یا ] (اِ) ج ِ حسی . اصحاب حسی . رجوع به حسیون شود.