معنی کلمه صالح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح . [ ل ِ ] (اِخ ) ابن اسحاق جرمی . رجوع به صالح جرمی شود.