معنی کلمه قلعه جیق نجفقل.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه جیق نجفقلی .[ ق َ ع َ ن َ ج َ ق ُ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان اوچ تپه ٔ بخش ترکمان شهرستان میانه ، واقع در 20هزارگزی جنوب ترکمان و 15هزارگزی شوسه ٔ تبریز به میانه و 4هزارگزی خط آهن به تهران . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است سکنه ٔ آن 451 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، حبوب و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).