معنی کلمه جمارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جمارة. [ ج ُم ْ ما رَ ] (ع اِ) یکی جُمّار. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جمار شود.دل خرما. (مهذب الاسماء). پیه خرمابن . شحم خرمابن .