معنی کلمه سلطان آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سلطان آباد. [ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان . دارای 140 تن سکنه و آب آن ازرودخانه ٔ موئیه و شاهپورآباد است . محصول آن غلات ، حبوبات و توتون است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).