معنی کلمه جماجمو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جماجمو. [ ج َ ج ِ ] (اِخ ) محله ای است از گرگان متصل بخندق شهر. معجم البلدان آرد: اهالی آنجا جماجو تلفظ مینمایند ولی جماجم مینویسند. (معجم البلدان ) (مراصد الاطلاع ) (مرآت البلدان ج 4 ص 263). رجوع به جماجم و جماجان و جماجو شود.