معنی کلمه طاهریان یمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاهریان یمن . [ هَِ ن ِ ی َ م َ ] (اِخ )بنی طاهر در یمن جانشین رسولیان گردیدند، و تا زمان تسخیر عربستان بدست «قانصوه الغوری » از سلاطین ممالیک مصر باقی بودند، عربستان کمی بعد به تصرف ترکان عثمانی درآمد، ولی همین که ایشان آنرا در سال 923 هَ .ق . / 1517 م . تحت امر خود درآوردند ائمه ٔ یمنی قیام کرده بمخالفت با ترکان برخاستند و بالاخره هم در سال 1633 م . ترکان عثمانی را به ترک یمن مجبور کردند.