معنی کلمه ژوشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوشی . (ص نسبی ) زوشی . منسوب به ژوش ، از قراء بخارا. (سمعانی ورق 281).