معنی کلمه علی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن احمدزنبیر، مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی زنبیر شود.