معنی کلمه دغل باختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دغل باختن . [ دَ غ َ ت َ ] (مص مرکب ) نادرستی کردن در بازی قمار. ناراست باختن : بیم جانست درین بازی بیهوده مرا چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای . سعدی .