معنی کلمه رو وار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رو وار. (اِ) این کلمه در بیت ذیل از نظام قاری آمده است اما معنی آن روشن نیست شاید نام نوعی پارچه باشد : آنکه خیاط برد پارچه از رو وارش پنبه حلاج چرا کم نکند از کارش . نظام قاری (دیوان ص 86).