معنی کلمه پیواریدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیواریدن . [پی دَ ] (مص ) جواب دادن و قبول نمودن . (آنندراج ).