معنی کلمه محتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محتل . [ م ُ ت َل ل ] (ع ص ) نعت فاعلی از احتلال . رجوع به محتلل و احتلال شود.