معنی کلمه شناصی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شناصی . [ ش َ صی ی / ش ُ صی ی ] (ع ص ) اسب درازهیکل توانای نجیب . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به شناص شود.