معنی کلمه رو سخت کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رو سخت کردن . [ س َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) اصرار و ابرام کردن . لجاج ورزیدن . مقاومت کردن . (یادداشت مؤلف ).