معنی کلمه طاهری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاهری . [ هَِ ] (اِخ ) هراتی . از اهالی هرات و یکی از شعرای ایران است که در زمان سلطان حسین میرزا میزیسته . از اوست : ترا به مهر و وفا اعتبار نتوان کرد چرا که عمری و بر عمر اعتباری نیست چو سایه بیخود اگر در پی تومی افتم ز من مبین که مرا هیچ اختیاری نیست . (از قاموس الاعلام ترکی ).