معنی کلمه ثقیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقیب . [ ث َ ] (ع ص ، اِ) بسیار سرخ .

ناقه ٔ بسیارشیر.