معنی کلمه قلعه بربریها در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه بربریها. [ ق َ ع َ ب َ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد، واقع در 3هزارگزی جنوب باختری بجنورد سر راه شوسه ٔ بجنورد به سملقان . موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 110 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، بنشن ، میوه جات و شغل اهالی زراعت و مالداری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).