معنی کلمه بدنهاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بدنهاد. [ ب َ ن ِ / ن َ ] (ص مرکب ) بدگهر و بدسرشت . (آنندراج ). خائن و نمک بحرام و مفسد. (ناظم الاطباء).