معنی کلمه قاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم . [ س ِ ](اِخ ) ابن محمدبن یوسف . رجوع به قاسم اشبیلی شود.