معنی کلمه ناخن در سینه ش... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناخن در سینه شکستن . [ خ ُ دَ ن َ / ن ِ ش ِ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) تصرف کردن در مزاج .(بهار عجم ) (آنندراج ).

تحمل آزار کردن . رنج بردن . سختی کشیدن . تحمل ناملایم کردن . رجوع به ناخن در سینه زدن و ناخن به دل زدن شود : در سینه کلیم اینهمه ناخن که شکستیم از کار دل خود گره غم نگشادیم . کلیم (از بهارعجم و آنندراج ).