معنی کلمه پینه زده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پینه زده . [ ن َ / ن ِ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب )درپی کرده . رقعه دوخته . پیوندبسته . وصله کرده . مرقع.