معنی کلمه بابویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بابویه . [ ب ُ وَی ْه ْ ] (اِخ ) لقب جد علی بن محمد اسوازی .