معنی کلمه شن مال کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شن مال کردن . [ ش ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) با شن ، شوخ ظرفی را زدودن . (یادداشت مؤلف ). شن مالی کردن .