معنی کلمه ابوالفتح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالفتح . [ اَ بُل ْ ف َ ] (اِخ ) عبدالصمدبن محمودبن یونس غزنوی . رجوع به عبدالصمد... شود.