معنی کلمه بدمزگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بدمزگی .[ ب َ م َ زَ / زِ / ب َ م َزْ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) عدم لذت و بیمزگی . (آنندراج ). بدطعمی و بی لذتی . (ناظم الاطباء).

ناگوارایی . (فرهنگ فارسی معین ).

بمجاز، کنایه از سردمهری میان دوستان . (آنندراج ). برودت میان دوستان . (ناظم الاطباء).