معنی کلمه پیماییدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیماییدن .[ پ َ / پ ِ دَ ] (مص ) پیمودن . رجوع به پیمودن شود.