معنی کلمه ابوالفتح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالفتح . [ اَ بُل ْ ف َ ] (اِخ ) ابن دقیق العید. رجوع به ابن دقیق العید... شود.