معنی کلمه پیمانه نوشیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیمانه نوشیدن . [ پ َ / پ ِ ن َ / ن ِ نو دَ ] (مص مرکب ) پیمانه خوردن . پیمانه زدن . کنایه از شرابخواری است . (آنندراج ) : نمیدانم کجا پیمانه می نوشد که باز امشب کباب دل نمک سود است از گلگشت مهتابش . معزفطرت (از آنندراج ).