معنی کلمه ژوستی نین اول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوستی نین اول . [نی َ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) رجوع به ژوستی نیانوس شود.