معنی کلمه دعق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دعق . [ دَ ع َ ] (ع مص ) بسیار گردیدن پا سپردن و گام نهادن بر راه . (از ذیل اقرب الموارد از لسان ).