معنی کلمه وارمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارمة. [ رِ م َ ] (ع ص ) مؤنث وارم . رجوع به وارم شود.