معنی کلمه ظاهرپرستی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاهرپرستی . [ هَِ پ َ رَ ] (حامص مرکب ) ظاهربینی . رجوع به ظاهربینی شود.