معنی کلمه ابوالغنائم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالغنائم . [ اَ بُل ْ غ َ ءِ ] (اِخ ) حمیدبن مالک بن مغیث بن نصر مکین الدوله . رجوع به حمید... شود.