معنی کلمه پیمائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیمائی . [ پ َ / پ ِ ] (حامص ) عمل پیماینده . اما کلمه همه جا بصورت ترکیب بکار رود چون : آسمان پیمائی ، بحر پیمائی ، بادپیمائی ، قدح پیمائی و جز آن . رجوع به پیما و رجوع به پیمودن و پیمائیدن شود.