معنی کلمه سارگون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سارگون . [ گ ُ ] (اِخ ) رجوع به سارگن شود.