معنی کلمه شمو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شمو. [ ش ُ م ُوو ] (ع اِمص ) رفعت . بلندی .(ناظم الاطباء). علو. بلندی . عز. (یادداشت مؤلف ).