معنی کلمه دعداع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دعداع . [ دَ ] (ع ص ، اِ) کوتاه بالا. (منتهی الارب ). قصیر. (اقرب الموارد).

نوعی از نرم و آهسته دویدن . (منتهی الارب ): سعی دعداع ؛ دویدنی که در آن آهستگی و پیچیدن باشد. (از اقرب الموارد).